Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”

เปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”

ร้อยโท ดร. สุวิทย์ ยอดมณี รองประธานกรรมการ และเลขานุการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่า “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนามกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และประธานกรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” ศาสตราจารย์ เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร กรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” และ นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และ กรรมการและเลขานุการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม"

หนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” จัดทำโดย มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยบทความในหนังสือได้มีการถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง นับแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระวิริยะอุตสาหะฝึกฝน และสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอด เป็นเวลานานหลายสิบปี ส่วนการถ่ายภาพอย่างจริงจังนั้น เริ่มขึ้นเมื่อทรงเจริญพระชนมายุเป็นผู้ใหญ่แล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ทรงพัฒนาพระปรีชาสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากบทความ ๓ เรื่องในหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์-งานซ้อน3

ร้อยโท ดร. สุวิทย์ ยอดมณี รองประธานกรรมการ และเลขานุการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เผยถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” ว่า “ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันว่าจะทำหนังสือที่เป็นประโยชน์ ๒-๓ เล่ม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ซึ่งมีกรรมการหลายท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ที่จะจัดทำหนังสือดีดีขึ้นมาสักหนึ่งเล่ม โดยเฉพาะ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอยู่แล้ว คณะกรรมการทั้งหมดจึงได้แต่งตั้ง คุณฐาปน เป็นประธานกรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” เพื่อถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวรรณศิลป์ ศิลปกรรม และการถ่ายภาพ นับว่าเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ามหาศาลแก่ผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่มีหน้าที่สร้างให้เกิดความนิยมในความเป็นไทย เกิดความรักชาติ และความภาคภูมิใจให้กับคนไทย”

ทางด้าน นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนามกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และประธานกรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” เผยถึงความตั้งใจ และการเผยแพร่หนังสือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความพร้อมใจกันจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้ ที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยได้มีการทำหนังสือเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดทำหนังสือทั้งหมดจำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อที่จะแจกจ่ายไปให้กับน้องๆ เยาวชน ที่อยู่ตามโรงเรียนและสถาบันต่างๆ เพื่อได้มีโอกาสได้ชื่นชม และได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ เพราะเราจะมีการเอาหนังสือไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานราชการ จนมาถึงทางด้านเอกชน ที่ได้มีส่วนเข้ามาสนับสนุนในโครงการนี้เช่นเดียวกัน ตอนนี้คณะกรรมการได้คำนึงถึงว่าถ้าหากได้แจกจ่ายไปแล้ว ยังไม่เพียงพอเราก็จะทำการจัดพิมพ์ในครั้งที่ ๒ ซึ่งก็จะมีการทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม และนอกเหนือจากการแจกจ่ายแล้ว ประชาชนทั่วไปยังสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือเอเชียบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โดยเราได้จัดทำหนังสือปกอ่อนในราคา ๕๐๐ บาท และปกแข็งซึ่งจะมีราคาสูงอีกนิดหน่อยสำหรับบริษัทเอกชนที่สนใจที่จะมาสนับสนุน รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” ผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความที่ใช้ชื่อว่า ศิลปกรรมรังสรรค์ เผยว่า “เป็นความปลื้มใจอย่างที่สุดแล้วใครที่ได้รับใช้พระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านมีมิตรภาพที่น่ารักมากๆ ถือว่าเป็นความปลื้มใจที่ได้มี โอกาสที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มต้นการวาดรูปเมื่อเข้าศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ขณะมีพระชนมายุ ๓ พรรษาเศษ ต่อมาเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษา ทรงศึกษาวิชาศิลปะกับครูเทรุโอะ โยมูระ ชาวญี่ปุ่น แต่งานวาดรูปที่ทรงโปรดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาหยุดชะงักลง เมื่อทรงสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่ได้ทรงวาด และเรียนวาดรูปกับใครอย่างจริงจัง แต่ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงรักงานศิลปะจึงมักจะแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมในบางโอกาส และเมื่อได้อ่านรายละเอียดที่ทรงบันทึก และพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพฝีพระหัตถ์แต่ละภาพในช่วงเวลานั้นยิ่งทำให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระองค์มากขึ้น แม้จะไม่มีเวลามากนักแต่ทรงทุ่มเทมุ่งมั่นด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะทรงแบ่งเวลามาเขียนรูปได้เสมอ ทำให้ภาพต่าง ๆ ที่ทรงเขียนแบบงานอดิเรกกลับกลายเป็นผลงานที่มีจำนวนมากราวกับจิตรกรอาชีพ”

อ พิษณุ-อ ญาดา และ นิติกร กรัยวิเชียร ผู้เขียนบทความ 3 แขนง ศิลปกรรม วรรณกรรม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อรุณเวช อารัมภีร กรรมการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” ผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความที่ใช้ชื่อว่า วรรณศิลป์สุนทรีย์ เผยว่า “มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เราเป็นส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเฉลิม พระเกียรติเล่มนี้ เพราะคนที่ได้มาทำหนังสือเล่มนี้เป็นคนที่รัก และศรัทธาในตัวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศรัทธาในทุกๆ สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อบ้านเมือง แม้จะมีพระราชกรณียกิจมากมาย ก็ยังทรงมีเวลาสร้างสรรค์งานศิลปะมากมาย ตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาจนถึงปัจจุบัน ทรงมีลีลาการประพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยพระอารมณ์ขัน และความเป็นกันเอง

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์-พิธีเปิด stormshelter

ทรงเป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาษาเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ และรู้สึกเพลิดเพลินตามไปด้วย หากพิจารณาบทกวีที่ทรงพระราชนิพนธ์จะเห็นได้ว่าทรงเป็นกวีที่มีคลังคำหลากหลาย ทรงเลือกใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เพียงแต่คำประพันธ์ประเภทกลอน และโคลงเท่านั้นที่ทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างงามประณีต คำประพันธ์ประเภทกาพย์ และฉันท์ก็ทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง นอกจากกวีนิพนธ์ไทยแล้ว พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสไว้จำนวนมากระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ ขณะทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดา และศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาบทกวีเหล่านี้รวมเล่มโดยใช้ชื่อว่า “Reflextions” หรือ “ความคิดคำนึง”

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์-ทะเลหมอก

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์-กวนอิมพันมือจากจีน

และ นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และ กรรมการและเลขานุการจัดทำหนังสือ “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม ผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความด้านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ (แสง สี เงาฉาย) เผยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจ เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่ได้ตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะของมูลนิธิ และของประชาชนคนไทยที่ได้ทำเพื่อพระองค์ และยังได้เชิดชูความสามารถในด้านต่างๆ ของพระองค์ท่าน ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ได้รู้สึกตลอดตั้งแต่ครั้งแรกคือ เป็นเจ้านายที่มีความเป็นกันเอง เรียบง่ายไม่มีความถือตัวแต่อย่างใด เป็นการทำงานที่จริงใจสบายใจ และเป็นไปอย่างราบรื่น โดยในส่วนของด้านการถ่ายภาพ ตัวผมเองได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายภาพ การจัดนิทรรศการการแสดงภาพถ่าย ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งนั้นยังไม่ส่งถ่ายภาพเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ก็ทรงถ่ายภาพทั่วไป เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเป็นครั้งแรกที่กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องภาพถ่าย ได้เห็นพัฒนาการในการถ่ายภาพ ต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายภาพแต่ทรงถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ทรงใช้ภาพถ่ายเป็นการจดบันทึกในการทำงานเพราะตัวของพระองค์ท่านชอบบันทึก บางครั้งท่านก็ทรงบันทึกไว้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ส่งถ่ายภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเป็นต้นมาตลอดระยะเวลา ๘ ปี และทุกๆ ปีก็ได้มีจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพแต่ละภาพที่ทรงนำมาจัดนิทรรศการก็สะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจคือเรื่องราวที่เขียนในชีวิตประจำวันของพระองค์ท่าน ตั้งแต่ประทับอยู่ในพระราชสถานจนออกไปปฏิบัติงาน หรือเสด็จไปนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศ ก็จะมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในนั้น และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”

ศิลปกรรม-ภาพแจกันสีม่วง

“ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม” นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่ถ่ายทอดพระอัจริยภาพ พระวิสัยทัศน์ในงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงความสนพระราชหฤทัยด้าน ‘ศิลปกรรมรังสรรค์’ ‘วรรณศิลป์สุนทรีย์’ และ ‘แสง สี เงาฉาย’ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นศิลปินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างที่ใครก็มิอาจปฏิเสธได้

Posted on Monday, November 23, 2015 เข้าอ่าน 467 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน