M Society Issue 4

หนังสือที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการต่อยอดถักทอความคิดอันดีงามสู่สังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น ความรัก ความสามัคคีในชุมชน และการอยู่ร่วมกันของคนทั้ง 3 รุ่น ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ DTGO สร้าง ‘คนดี’ ขับเคลื่อนพัฒนาสังคมยั่งยืน, ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ความดีงามในชีวิตผม’ วิทิตนันท์ โรจนพานิช