เธอคือโพธิสัตว์

ว.วชิรเมธี

เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือเกี่ยวกับ ‘พระโพธิสัตว์’ ซึ่งตามคติพระพุทธศาสนาสายเถรวาท หมายถึง บุคคลผู้อยู่ในระหว่างการบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ พระโพธิสัตว์บนดิน, หัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่น คือหัวใจพระโพธิสัตว์, เธอคือโพธิสัตว์

ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
ISBN :
จำนวนหน้า : 130 หน้า
ขนาด : 14.1