ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

อิชิอิ โยเนะโอะ/ โยชิกาวะ โทชิฮารุ

หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 เรื่อยมาจนถึงสมัยโชวะ (ปี ค.ศ.1926 จนถึงปัจจุบัน) แบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ เรือสินค้าริวกิว, การติดต่อค้าขายโดยเรือสำเภาตราแดง, สำเภาจีน, สามัคคีสัมพันธภาพกับการขยายอำนาจ, ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นในคณะรัฐบาลไทย, ชาวญี่ปุ่นในสมัยเมจิที่เดินทางมาเมืองไทย, ชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-87017-9-4
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ขนาด : 28.57