กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือธรรมะเกี่ยวกับ ‘กรรม-นรกสวรรค์’ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม, หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่, นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก, ผลกรรมในชาติหน้า

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิบ้านอารีย์
ISBN :
จำนวนหน้า : 180 หน้า
ขนาด : 31.15