คู่มือการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน

คู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษานอกระบบโรงเรียน นำไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง, การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน, ยาและสมุนไพรใกล้ตัว, การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สารเสพติด, สิ่งแวดล้อมของเรา, บริการสาธารณสุขในชุมชน

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 133 หน้า
ขนาด : 25.88