ร.๕ เสด็จอินเดีย

สาคธิตอนันท สหาย

ปิยมหาราชเจ้า................จอมภูมินทร์ องค์พระนฤบดินทร์..........เลิกทาส พระกรุณาหลั่งริน.............พี่น้อง ไทยเฮย ปวงราษฎร์ไทยทั่วหล้า......มีน้ำไฟถนน เมื่อเสด็จกลับจาก อินเดีย

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-91625-3-6
จำนวนหน้า : 637 หน้า
ขนาด : 124.45