ธรรม...เอาการเอางาน

ชยสาโร ภิกขุ

เราควรมีมุมมองอย่างไรให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขใจ...
การทำงานเพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ อำนาจ งานที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เบยดเบียนผู้อื่น ผิดหรือไม่...
ชีวิตมีเป้าหมายที่สูงกว่านี้หรือไม่...
หลักในการคบเพื่อน...

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 70 หน้า
ขนาด : 14.82