ปกิณณกอภิธรรม

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
๑. กฎของจิตและวิถีจิต ๒. เจตนางดเว้นกับงดเว้นเจตนา ๓. วิรตีเจตสิก ๔. จิตกับอโหสิกรรม ๕. มโนทุจริต ๖. กุกกุจจะ ๗. อธิโมกข์กับสัทธา ๘. มานะกับโยนิโสมนสิการ ๙. การเจริญวิปัสสนารู้รูป ๑๐. การเจริญวิปัสสนารู้นาม
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 153 หน้า
ขนาด : 25.07