ไฮเทค ไฮทุกข์

ชยสาโร ภิกขุ
ธรรมเทศนาเรื่อง “ไฮเทค ไฮทุกข์” เป็นการแสดงธรรมแก่นักศึกษาและญาติโยมที่สถาบัน M.I.T. หรือ Massachusetts lnstitute of Technology สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหนังสือรวมธรรมเทศนาโดยใช้ชื่อว่า “ใกล้ตัว” การพิมพ์ครั้งนี้ได้จัดทำเป็นเรื่องเดี่ยว สาระเหมือนเดิม โดยมีการออกแบบปกและจัดรูปเล่มใหม่
ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 42 หน้า
ขนาด : 8.06