หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช

พระนิพนธ์เรื่อง "หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา" นี้ เดิมใช้ชื่อว่า ธรรมโมวาท ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกแล้วไม่ได้พิมพ์อีก ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ทรงบรรยายไว้ • พระนิพนธ์เรื่องนี้เป็นคำอบรมพระนวกภิกษุประจำพรรษกาล ๒๕๑๘ อธิธโชภิกฺขุ ม.ร.ว.สุรธวัช ศรีธวัช นาคหลวง อุปสมบทปี ๒๕๑๘ บันทึกไว้จากการอบรมของสมเด็จพระญาณสังวร ที่พระอุโบสถประจำวัน แล้วโรเนียวแจกแก่นวกะทุกรูป จำนวน ๙๑ รูป • เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงตรวจแก้ แล้วอนุญาต ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ปฏิการคุณแก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ อดีตผู้จัดการ โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม • มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นว่า พระนิพนธ์เรื่องนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่หาความรู้ในทางธรรม และช่วยให้นวกภิกษุมีพื้นความรู้ทางธรรมที่ถูกต้อง จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ต้องการต่อไป

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 974-399-353-3
จำนวนหน้า : 249 หน้า
ขนาด : 45.32