อรุโณทัย

ชยสาโร ภิกขุ

การปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของสิ่งแวดล้อม หรือถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตทั้งหมด เช่น เพียงทำจิตใจเราให้ดี ทุกอย่างก็จะดีไปเอง หากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราจะต้องพัฒนาชีวิตทุกๆ ด้าน คำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาล พระองค์ตั้งชื่อว่า พระธรรมวินัย ธรรมะเป็นเรื่องการปฏิบัติด้านใน วินัยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในครอบครัวในชุมชนในสังคมทั่วไปให้เอื้อต่อการปฏิบัติ วินัยก็เพื่อการปฏิบัติธรรม ศีลก็เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสูงขึ้นได้ สูงขึ้นได้ง่าย ป้องกันไม่ให้เราตกต่ำได้ง่าย

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 44 หน้า
ขนาด : 9.47