Smart Industry Issue 13

Smart Industry ฉบับที่ 13 / 2553 เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ พลิกโฉม SMEs ไทยด้วยไอที, ไอที ตัวช่วยหลักหนุน Grace of Art เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส, ชอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 16 หน้า
ขนาด : 4.33