สัมมาทิฏฐิ 3

พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย

วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในวิธีการเปลี่ยนความเห็น ตามปกติแล้วคนเราจะมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอยู่ในตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดในการปฏิบัติต่อไป จะมีความเพียรในการปฏิบัติอย่างไร ความเพียรนั้นก็จะเป็นมิจฉาวายาโม เป็นความเพียรผิดตลอดไป จะฝึกสติอย่างไร มีความระลึกได้ในสิ่งใด ความระลึกนั้นก็จะเป็นไปในทางมิจฉาสติ มีความระลึกผิดตามหลักความเป็นจริงอยู่เรื่อยไป

สำนักพิมพ์ :
ISBN : 978-616-91-941-18
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ขนาด : 30.35