Smart Industry Issue 15

Smart Industry ฉบับที่ 15 / 2553 เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ การท่าเรือฯ เตรียม e-Port เพิ่มศักยภาพการให้บริการ, กรมศุลกากร หน่วยงานหหลักขับเคลื่อนการแข่งขันโลจิสติกส์ของไทย, ไอซ์ โซลูชั่น ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์สัญชาติไทย อีกหนึ่งตัวช่วย SMEs, Netbay ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบวงจร, ระบบโลจิสติกส์ หัวใจความสำเร็จของออฟฟิศเมท, สุวรรณไพศาลขนส่ง ติดปีกธุรกิจด้วยไอที

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 16 หน้า
ขนาด : 5.4