M Society Issue 10

บางครั้ง วิธีการสร้างชาติให้มั่งคั่งและมั่นคง อาจเริ่มเปิดฉากขึ้นจากบทสนทนาที่มีสาระคลุกเคล้าอยู่กับชีวิตจริง ซึ่งเกิดขึ้นใต้ชายคาของสถาบันครอบครัว แต่ก่อนที่จะขับเคลื่อนประเทศซึ่งเปรียบเหมือนคอรบครัวใหญ่ ไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จที่ร่างไว้ สิ่งแรกที่ควรทำ นั่นคือการสำรวจความพร้อมของตนเอง ตรวจดูข้อดีและจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญจากวิธีชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปกับวันเวลา