การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

หนังสือที่เสนอการมองเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 ด้วยมุมใหม่ นั่นคือ 2475 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความเปลี่ยนแปลงซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 อันเป็นผลให้รัฐจารีตของไทยได้เปลี่ยนเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ 24 มิถุนายน 2475 เป็นผลของความเปลี่ยนแปลงที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ไทยสร้างขึ้นมาเอง การปฏิวัตินี้เป็นผลของการปรับตัวและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนหลากหายประเภทในสังคม

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-88818-6-5
จำนวนหน้า : 357 หน้า
ขนาด : 55.88
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง