คู่มือ LTF & RMF แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดภาษี

หนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจในกองทุนรวมโดยเฉพาะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยรวบรวมและยกตัวอย่าง

เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 6.1
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด