รู้จักตราสารต่างๆ ทางการเงิน

มาทำความเข้าใจกับสินค้าเพื่อการลงทุน ที่เรียกกันว่า ตราสาร 

อันหมายถึงเอกสารทางการเงินที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ออกมาเพื่อ

ระดมเงินจากผู้ลงทุน และเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในตราสารที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเองได้

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 9 หน้า
ขนาด : 2.04
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด