คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม

หนังสือคู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักศีลธรรมที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจง่าย และกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมในเด็กและเยาวชนซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-974-9536-47-6
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ขนาด : 60.23