คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็นบทสวดมนต์พิเศษและศาสนพิธี

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หนังสือคู่มือสวดมนต์อุบาสก อุบาสิกาฉบับตามแบบสวนโมกขพลารามดำเนินการจัดพิมพ์โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีการเพิ่มเติมบทสวดมนต์พิเศษบางบท และภาคศาสนพิธีรวมถึงความหมายและที่มาของการสวดมนต์ในบทต่างๆซึ่งหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้นำมาร้อยเรียงให้อยู่ในเล่มเดียวกันโดยคงลักษณะตามแบบต้นฉบับเดิมไว้

 

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 172 หน้า
ขนาด : 37.33