คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวง ทั้งดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่นี้ ท่านจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือเป็นสหายกัน และเป็นเ้พื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนใดๆ เพราะร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ ร่วมรับสุขทุกข์ครบถ้วนพร้อมกันกว่าเพื่อนอื่นๆ ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ภริยา ปรมาสขา" แปลว่า ภรยยาเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง หรือภรรยาเป็นยอดสหาย โดยความหมายว่าเป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์...

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 70 หน้า
ขนาด : 11.41