จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุ่งให้เสร็จพร้อมเข้าคู่กับเสาจารึกนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเป็นเครื่องสื่อการศึกษา ดังได้กล่าวในคำปรารภต้นเล่มแล้วเสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เป็นเรื่องบานปลายมานี้ ต้นเรื่องที่แท้ไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดนี้ แต่มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีป แล้วสืบลงไปอีก ก็คือ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค์และคำแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเป็นแกนของเรื่องอยู่ในหนังสือนี้

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-974-300-589-3
จำนวนหน้า : 223 หน้า
ขนาด : 40.82