ธรรมประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ผู้มากมีบุญ

ธรรมประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นพระปฏิบัติที่มีวัตรปฏิบัติงาม ปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิก ชนและศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระภิกษุและฆราวาสรุ่นหลัง สร้างคุณูปการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนามาอย่างยาวนาน 

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 622 หน้า
ขนาด : 182.69