ธรรมะช่วยได้ [พุทธทาส]

พุทธทาสภิกขุ

ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทาง “งานธรรม ” ด้วยการมีธรรมะพื้นฐาน การงานคือการปฏิบัติธรรม การร่วมมือกันทั้งระยะสั้นทันด่วนและระยะยาวทั้งในระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่นและรัฐที่ยังตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างไม่จำเพาะเมืองหนึ่งเมืองใด ควรที่สังคมและคนไทยที่กำลังแสวงหาทางออกจะได้นำไปประกอบการใคร่ครวญคิดค้นหนทางกันต่อไป

 

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 71 หน้า
ขนาด : 16.51