เด็กดีสร้างได้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจช่วยกระตุกต่อมคิด..กระตุ้นจิตวิญญาณ ในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เกิดความงอกงามในองค์กร รวมทั้งในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคืนคนดีให้กับสังคมเกิดสังคมคุณธรรมที่มีคุณภาพ

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-616-91809-9-9
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 12.97