ปัญญาอบรมใจ

พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย

หนังสือปัญญาอบรมใจที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้ เป็นอุบายวิธีปฏิบัติได้ทุกกาลเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนแห่งใด ให้ใช้สติปัญญาอบรมใจอยู่เสมอ และใช้ได้กับสังคมทั่วไป ให้ท่านได้อ่านความหมาย จะปฏิบัติได้ทันที ในธรรมะสัปปุริสธรรม ๗ แต่ละข้อ เป็นอุบายฝึก กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมได้เป็นอย่างดี มิใช่ว่าจะอ่านรู้ในความหมายแล้วทิ้งไป จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หรือเรื่อง กาลามสูตร ๑๐ ข้อ ก็ได้อธิบายไว้เช่นกัน แต่ละข้อเป็นหลักวิธีเปลี่ยนความเห็นของใจที่เป็นมานะอัตตา ให้เป็น ธรรมาธิปไตย เอาเหตุผลที่เป็นธรรมมาเป็นหลักพิจารณาด้วยปัญญา แล้วฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามหลักความจริง ฝึกใจทำใจให้เป็นไปในหมวดธรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง การเรียนรู้ในตำรานั้นรู้ได้ ถ้าไม่นำมาปฏิบัติฝึก กาย วาจา ใจ ความรู้ก็ทำให้เราดีไม่ได้เลย ในคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในความหมายว่ารู้ธรรมได้แค่ไหน

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 104 หน้า
ขนาด : 11.43