ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

การปฏิบัติธรรมก็คือ เอาธรรมมาในการเดินทางชีวิต หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลง อาจจะไปในทางที่เกิดความเสื่อมความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแหงความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือ เอาธรรมมาใช้ช่วยในการเดินทางชีวิตนี้ถูกต้อง เกิดประโยชน์ขึ้น

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 974-8357-94-5
จำนวนหน้า : 142 หน้า
ขนาด : 15.19