คุณค่าของชีวิต

พุทธทาสภิกขุ

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ท่านเมตตาบรรยายแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 65 หน้า
ขนาด : 6.44