ชีวิตและศรัทธา

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

หนังสือยังบอกเล่าถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิพันดาราใน ประเทศไทย องค์กรการกุศลที่เผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวทิเบต และเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทั้งในไทยและทิเบต อาจารย์มุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงศรัทธา และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมกันแสดงความรับผิดชอบสังคมด้วยความรัก และความกรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ”

สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 78 หน้า
ขนาด : 8.75