รุ่งอรุณแห่งการตื่นรู้

ธมฺมาภินนฺโท ภิกฺขุ

“รุ่งอรุณแห่งการตื่นรู้” นำมาจากชื่อของบทความในหนังสือ บ่งนัยยะว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อชักชวนและเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านสนใจศึกษาและปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธองค์ อันเป็นเครื่องปลุกให้ตื่น และเป็นเครื่องช่วยให้รู้เรื่องความจริงของชีวิตนั่นคือ ทุกข์ เพื่อสัมผัสกับรุ่งอรุณ คือ การก้าวย่างสู่หนทางแห่งความดับทุกข์ อันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา

สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 146 หน้า
ขนาด : 15.91