ลอยประทีป

พุทธทาสภิกขุ

"ประเพณีลอยประทีป" ประเพณีลอยประทีป มีความหมายอย่างไร ? พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายพิเศษ ปรารภเหตุวันลอยประทีป สวนโมกขพลาราม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-616-7574-26-4
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ขนาด : 5.61