ดูแลใจให้ไกลทุกข์

ธมมาภินนโท ภิกขุ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาสาระที่จะเป็นเหตุเกื้อกูลให้เพิ่มพูนฉันทะ กำลังใจและความสนใจในการศึกษาหรือประพฤติธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วนำไปประยุกต์ปฏิบัติหรือฝึกฝนในวิถีการดำเนินชีวิตต่อไป จนเกิดความก้าวหน้างอกงามในทางธรรมะปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป

 

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 243 หน้า
ขนาด : 23.6