สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

               หนังสือ “การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์” เล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในระดับพื้นที่ของวัดต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของกรมการศาสนาโดยได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและการเยียวยารักษาจิตใจของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ การขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ กระบวนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เทคนิควิธีการทำงานของแต่ละวัด การเปิดโลกทัศน์การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของวัดเครือข่ายนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาโรคเอดส์ โดยใช้มิติศาสนาในขณะที่สังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะเปราะบาง

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 355 หน้า
ขนาด : 39.15