Chat วิทย์ Issue 32

วารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ e-journal โดย ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ภายใต้อพวช. เผยแพร่ทุก 2 เดือน 

สำนักพิมพ์ : Chat วิทย์ ชิดเยาวชน
จำนวนหน้า : 22 หน้า
ขนาด : 3.55
หมวดหมู่ : การศึกษา