ผนังสือ - TK Young Writer 2016

ผนังสือ - TK Young Writer 2016
กำแพง รั้ว ผนัง สิ่งกีดขวาง และเส้นสมมติ