เสวยราชสมบัติกษัตรา

ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
550.00 บาท
รับ 55 points
ประมวลข้อมุลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสำคัญ ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว เขียนคำนำโดย "ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ"
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740216520
จำนวนหน้า : 304 หน้า
page view : 61 Views

รายละเอียด

เนื้อหาในเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ . ส่วนแรก ว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ดร. นนทพร อยู่มั่งมี : อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความหมายของพระราชพิธี หลักฐานที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในดินแดนไทย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี . ส่วนที่2 กับ 3 เขียนโดย ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ว่าด้วยเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์มีเครื่องประกอบพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากได้อัญเชิญไปตั้งแต่งอยู่บนพระแท่นมณฑลในหมู่พระมหามณเฑียรอันเป็นมณฑลในการประกอบพระราชพิธี และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก . เครื่องประกอบพระราชพิธีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งอุดมมงคลเพื่อความเป็นสิริสวัสดิมงคลในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายประวัติความเป็นมาและความหมายสำคัญ . ส่วนที่3 ว่าด้วยสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : อธิบายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ หมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์ โดยหลักๆ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธี ซึ่งมี พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ผู้เขียนจะอธิบายว่า พระที่นั่งแต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไร รวมทั้งประวัติการก่อสร้าง และรูปแบบสถาปัตยกรรม

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ