Page 5 - ปลดล็อค สู่ ความมั่งคั่ง
P. 5

บทนา

     ยนิ ดีที่ได้รู้จกั กบั ทกุ คนคะ วนั นีผ้ ้เู ขียนได้รวบรวม ความรู้และ
ประสบการณ์ ทงั ้ จากการเรียน การอา่ น และการลงมือทาจริง ออกมาเป็นขนั ้ ตอน
งา่ ย ๆ เพื่อพาทา่ นไปสอู่ สิ รภาพทางการเงนิ ที่ทกุ คนอยากจะได้มาครอบครอง ถ้า
คณุ เป็นคนหนึ่งท่ีอยากจะมคี วามสขุ ในชวี ิตทกุ ๆ ด้าน ก็ปฏเิ สธไมไ่ ด้วา่ เราต้องมี
อสิ รภาพทางการเงินอย่างแท้จริง ในที่นีผ้ ้เู ขียนขอบอกว่า อสิ รภาพของแต่ละคนคง
ไมเ่ หมอื นกนั แต่ปัจจยั พืน้ ฐานท่ีจะได้มาซงึ่ อสิ รภาพ ก็มไี มม่ ากมายนกั อีกทงั ้ สร้าง
ได้ด้วยตวั เราเอง ติดตามอ่านข้อมลู กนั ในเลม่ ตอ่ ไป

     ฟังแล้วดเู หมือนไมใ่ ช่เรื่องยาก แต่ทาไมคนสว่ นใหญ่ยงั ขาดอสิ รภาพ
ทางการเงิน จริงๆ แล้ว คนทงั ้ โลกอยากจะมอี สิ รภาพทางการเงิน แล้วทาไม
กลายเป็นคนสว่ นน้อยท่ีได้อิสรภาพอย่างแท้จริง คณุ คงเคยสงสยั อยเู่ หมอื นใชไ่ หม
ในเลม่ ผ้เู ขียนยงั เปรียบเทียบให้เหน็ ภาพกนั ด้วยคะ ว่า คนรวย กบั คนท่ีมอี ิสรภาพ
ทางการเงิน แตกต่างกนั อย่างไร รวมไปถึงวิธีการท่ีจะรวยด้วยการมอี ิสรภาพทาง
การเงนิ ทากนั ยงั ไง แล้วจะได้จริงไหม ไปพสิ จู น์กนั

     ถ้าหากข้อความใดในหนงั สือที่ทกุ ทา่ นได้อา่ น มขี ้อผิดพลาด หรือ
คาพดู ใดท่ีไมเ่ ป็นทางการ ก็ขออภยั ในความผิดพลาดดงั กลา่ วไว้ ณ ท่ีนีด้ ้วย และ
ขอให้ท่านผ้อู า่ นได้เข้าใจ ในความตงั ้ ใจของผ้เู ขียน ที่จะส่อื สารให้ทา่ นเข้าใจในแต่
ละบทความว่าผ้เู ขียนตงั ้ ใจให้อยใู่ นรูปแบบที่ สนั ้ กระชบั ตรงประเดน็ มากที่สดุ คะ

                      ด้วยความปรารถนาดี
                      WealthPublic.com

           ปลดล็อค สู่ ความม่ังค่งั by www.WealthPublic.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10