Page 8 - ปลดล็อค สู่ ความมั่งคั่ง
P. 8

1. เร่ิมต้นที่ทศั นคติท่ีดีและความเชอ่ื ที่ถกู ต้อง เพ่ือนาพาความมง่ั คง่ั ก่อนท่ีจะมี
   ความเชื่อที่ถกู ต้องเราต้องมีข้อมลู ท่ีมาประกอบหลายอย่างที่พิสจู น์ได้จริง เช่น
   จากหนงั สอื ที่ดี ๆ มากมาย จากผลการวิจยั จากสถาบนั ที่น่าเชื่อถือ หนงั สอื แนะนา
   คือ “ถอดรหสั ลบั สมองเงินล้าน” เพ่ือแกะรอยวิธีคดิ เศรษฐี

2. เปลย่ี นแปลง เร่ิมจากสง่ิ งา่ ย ๆ เช่น การแตง่ กาย ทา่ ทาง คาพดู และท่ี
   สาคญั ต้องเปล่ยี นความคดิ ให้เป็นคนมง่ั คงั่ ร่ารวย

3. พร้อมทาใน สงิ่ ท่ีแตกตา่ ง แต่ ไมแ่ ตกแยก
   ต้องเก่ง กล้า อดทน มองไปที่ จดุ หมาย อย่างแน่วแน่ ไมม่ คี าวา่

     “ล้มเหลว” มแี ต่ “ล้มเลกิ ”

4. คนเราต่างกนั แค่ความคดิ คิดอยา่ งไร ได้อยา่ งนนั ้ เช่น คิดอยากรวย ก็ต้อง

          “หาวธิ ีรวย”

ปลดล็อค สู่ ความม่ังค่งั by www.WealthPublic.com

                         2
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13