Page 10 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 10

PREFACE     ISSUE 80 / NOVEMBER 2016
    10              “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญ
             ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท�า
             ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”
                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        TRUE LOVE
      LAST FOREVER

     “เรำจะรักคนที่เรำไม่เคยเจอได้อย่ำงไร” คือค�ำถำมที่
     เรำมักได้ยินบ่อยๆ เมื่อมีคนพูดถึงควำมรักที่เรำมีให้
     กับในหลวง แม้แต่ตัวเรำเอง ก็ยังเกิดค�ำถำมนี้อยู่ใน
     ใจเสมอ ว่ำท�ำไมเรำถึงรักพระองค์ได้ ทั้งที่เรำไม่เคย
                       14 ALL AROUND  34 HOT
     มีโอกำสได้รับใช้เบื้องพระยุคลบำท ไม่เคยมีโอกำส  THE WORLD  ISSUE
     รับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ และไม่
                                          22
     เคยเลยแม้แต่สักครั้งที่จะได้เห็นพระองค์จริง
     แต่ควำมรักและควำมเทิดทูนที่เรำมีต่อท่ำน นั้นกลับ
     มีพลังมหำศำล มำกเท่ำที่คนๆ หนึ่งจะสำมำรถมอบ
                                          COVER
     ควำมรักให้กับคนอีกคนหนึ่งได้                       STORY

     เรำได้ใคร่ครวญหำค�ำตอบอยู่นำน จนตกผลึกเป็น  SHOP AROUND RELAXING
                       38        44
     ค�ำตอบง่ำยๆ ซึ่งเรำคิดว่ำนี่น่ำจะเป็นค�ำตอบที่ฝังลึก  THE CORNER AROUND
     อยู่ในใจของคนไทยทุกคน นั่นคือ เพรำะว่ำในหลวง
     นั้นทรงรักลูกอย่ำงเรำเหลือเกิน ควำมรักที่พระองค์
     มอบให้นั้นกระจำยตัวอยู่ทุกหนแห่งในผืนแผ่นดินไทย
     เป็นควำมรักที่ถูกถ่ำยทอดผ่ำนกำรทรงงำนอย่ำงไม่มี
     วันหยุดพัก ไม่เคยทดท้อต่อควำมเหนื่อยยำก ไม่เคย
     เกรงกลัวต่อควำมล�ำบำก ภำพที่พระองค์ทรงเดินเท้ำ
     ในป่ำเขำ ตำกแดด ตำกฝน นั้นยังตรำตรึงในใจเรำ
                       50 DINING     58 LEISURE
     อยู่เสมอตั้งแต่เล็กจนโต ภำพโครงกำรต่ำงๆ ถึงกว่ำ  AROUND AROUND
     4,000 โครงกำร ที่ทรงคิดค้นหนทำงแก้ไขปัญหำให้
     ลูกๆ ได้อยู่ดีกินดี ตลอดจนมอบค�ำสอนและปฏิบัติ PUBLISHER: LIFESTYLE+TRAVEL MEDIA CO., LTD.
                       Editor: วารุณี รัตนงาม
     ตนเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีที่สุด ให้ลูกๆ ได้น�ำไปใช้เป็น                DISCLAIMER: AROUND makes
                       Senior Writer: อลิษา รุจิวิพัฒน์         every effort to provide complete,
     แนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในแบบของตนเอง  Senior Writer: จักรีรัตน์ อัสดรวุฒิไกร accurate information but cannot
                       Editorial Assistant: กนกวรรณ พานทอง        accept responsibility for any
                       Social Editor: ธนิศรา เรืองเดช           offence, loss, inconvenience or
     หลังจำกวันที่ 13 ตุลำคม 2559 เมื่อพ่อหลวงได้จำก Social Assistant Editor: รังสิมันต์ กิจชัยเจริญ injury arising from use of the
                       Senior Graphic Designer: สุรกิจ เดชประทักษ์ชัย
     ทุกคนไป หลำยคนบอกว่ำจะท�ำดีเพื่อพ่อ ก็นับว่ำเป็น                   information contained herein.
                       Photographer: รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล, พิมพ์ลดา ธนโชคนิธิวัฒน์ The opinions expressed in the
     สิ่งที่ดี แต่หำกเรำรักพ่อก็อยำกให้เริ่มต้นท�ำควำมดี                  magazine do not necessarily
                       Director of Sales and Marketing: อมรินทร์ คชรัตน์ (โทร. 081 682 3500)
     ตั้งแต่วันนี้ เพรำะกำรที่ทุกคนได้ท�ำดี ย่อมน�ำมำซึ่ง Advertising Team: ปริม นรินทรางกูร ณ อยุธยา (โทร. 098 828 5474)  reflect those of the management.
     ครอบครัวที่ดี สังคมที่ดี และรวมไปถึงกำรมีประเทศ ธนพร แซ่ลี้ (โทร. 081 812 6800) พรวิภา ภาคถิ่น (โทร. 086 097 2887) วินดา
                       กัลยาณมิตร (โทร. 081 889 7482) ดาวู๊ด สืบตระกูล (โทร. 085 552 0287)
     ชำติที่ดี ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรสำนต่อสิ่งที่พ่อได้ ศุภณัฏฐ์ อวสานะพันธุ์ (โทร. 081 900 5436)
     พยำยำมท�ำมำตลอดชีวิตให้ประสบควำมส�ำเร็จ
                       Admin. & Distribution Supervisor: รัชนี ไพโรจน์เอื้ออนันต์
     นั่นเอง              Traffic Coordinator: เจษฎา หิรัญยบัตร
                       Accounting Manager: อังคณา ตรีทรัพย์
                       Accounting Assistant วันวิสา เต๊ะปานัน
     ข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม ติดต่อกองบรรณาธิการ: around@lifestyleandtravel.com
                       ติดต่อฝ่ายโฆษณา: amarin@lifestyleandtravel.com
     ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้
                       Colour Separation: สุนทรฟิล์ม จ�ากัด โทร. 0 2216 2760
                       Print: กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด โทร. 0 2522 1731-8, 0 2971 6450-60 กระดาษเนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษ Paper Green
     ข้ำพระพุทธเจ้ำ
                       LIFESTYLE AND TRAVEL MEDIA CO., LTD.
     นำงสำววำรุณี รัตนงำม        29 อาคาร Bangkok Business Center (BBC) ชั้น 19 (ห้อง 1901) ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
     และทีมงำนนิตยสำร AROUND      วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
                       โทร. 0 2391 2290-3, 0 2391 4030-2 แฟกซ์: 0 2391 4033
                       อีเมล: info@lifestyleandtravel.com เว็บไซต์: www.lifestyleandtravel.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15