Page 5 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 5

น�้ำตำนองหน้ำคนไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อถึงครำสิ้นดวงแก้ว รถพระที่นั่งเสด็จผ่ำนพสกนิกรที่มำส่งเสด็จกันอย่ำง โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” ประดุจดัง
      แห่งปวงชนชำวสยำม พระบำทสมเด็จพระปรมินทร เนืองแน่น มีเสียงผู้ชำยคนหนึ่งตะโกนแหวกผ่ำนเสียง ค�ำมั่นสัญญำที่พระองค์ทรงพระรำชทำนไว้ และตลอดระยะ
      มหำภูมิพลอดุลยเดช พระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ ๙ แห่ง อันอื้ออึงของฝูงชนขึ้นมำกระทบพระกรรณว่ำ “ในหลวง เวลำ ๗๐ ปีแห่งกำรครองรำชย์ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
      รำชวงศ์จักรี เสด็จสวรรคตเมื่อเวลำ ๑๕ นำฬิกำ ๕๒ นำที อย่ำทิ้งประชำชนนะ” ขณะนั้นพระองค์ทรงอยำกตอบกลับ ตำมหลักทศพิธรำชธรรมและปกเกล้ำคุ้มกระหม่อมคนไทย
      ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙  ไปว่ำ “ถ้ำประชำชนไม่ทิ้งข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำจะทิ้ง อย่ำงที่พระองค์ตรัสไว้ทุกประกำร
      ด้วยพระอำกำรประชวร ทิ้งไว้เพียงควำมทรงจ�ำที่ปวงชน ประชำชนอย่ำงไรได้” และนับแต่นั้นเสียงตะโกนของ
      ชำวไทยมีต่อพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นอย่ำงหำที่สุด ชำยหนุ่มก็ได้เป็นแรงผลักดันให้ทรงพระวิริยะอุตสำหะ วันที่ ๒๒ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๔๙๙ พระบำทสมเด็จ
      มิได้ เพื่อเป็นกำรร�ำลึกถึงและร่วมไว้อำลัยถวำยแด่พระองค์ ศึกษำเล่ำเรียน เพื่อน�ำควำมรู้ที่ได้กลับมำพัฒนำควำมเป็นอยู่ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเข้ำบรรพชำ
      ท่ำน AROUND จึงขอใช้โอกำสนี้ รวบรวมภำพใน ของประชำชน ก่อนจะทรงมีโอกำสได้พบกับชำยผู้นั้น อุปสมบทท่ำมกลำงสังฆสมำคม ซึ่งมีสมเด็จพระวชิรญำณวงศ์
      ควำมทรงจ�ำของพสกนิกรชำวไทยที่มีต่อพระเจ้ำอยู่หัว อีกครั้งเมื่อ ๒๐ ปีให้หลัง สมเด็จพระสังฆรำชเป็นประธำน ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม
      ในพระบรมโกศของพวกเรำ พร้อมเรื่องเล่ำที่ได้อ่ำนทีไรก็         ทรงได้รับพระสมณฉำยำจำกพระรำชอุปัชฌำจำรย์ว่ำ
      ประทับใจและโหยหำอยู่มิรู้คลำย   วันที่ ๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๔๙๓ ย่ำงเข้ำวันที่สอง “ภูมิพโลภิกขุ” โดยมีสมเด็จพระรำชชนนีเป็นผู้ทรงจรด
                        ของพระรำชพิธีพระบรมรำชำภิเษกในพระบำทสมเด็จ พระแสงกรรไกรบิดเปลื้องพระเกศำและถวำยผ้ำไตร ตลอด
      หลังพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช หลังจำกที่พระองค์ ๑๕ วันใต้ร่มเงำแห่งพระพุทธศำสนำ พระองค์ทรงศึกษำ
      รัชกำลที่ ๘ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ  เสด็จฯ ประทับ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ภำยใต้พระนพปฎล พระธรรมและทรงน�ำไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ตำมค�ำให้
      เจ้ำฟ้ำภูมิพลอดุลยเดช (บรรดำศักดิ์ในขณะนั้น) ก็ทรง มหำเศวตฉัตรตำมธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนั้น ก็ได้มี สัมภำษณ์ของสมเด็จพระญำณสังวรฯ ผู้ได้รับมอบหมำย
      ขึ้นเถลิงถวัลยรำชสมบัติต่อจำกพระบรมเชษฐำ หำกแต่ กำรจำรึกพระปรมำภิไธย “พระบำทสมเด็จพระปรมินทร ให้เป็นพระอภิบำล (พระพี่เลี้ยง) ของพระองค์ท่ำนที่ว่ำ
      ขณะนั้นยังทรงพระเยำว์และยังทรงมีพระรำชกิจด้ำน มหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร “…พระภิกษุพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจะได้ทรงผนวช
      กำรศึกษำ ท�ำให้พระองค์ต้องกลับไปศึกษำต่อยังประเทศ สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร” ก่อนทรงกล่ำว ตำมรำชประเพณีอย่ำงเดียวเท่ำนั้นหำมิได้ แต่ทรงผนวช
      สวิตเซอร์แลนด์ จำกพระรำชนิพนธ์บันทึกประจ�ำวันที่  พระปฐมบรมรำชโองกำรอันสถิตอยู่กลำงใจพสกนิกร ด้วยพระรำชศรัทธำที่ตั้งมั่นในพระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง
      ๑๙ สิงหำคม พุทธศักรำช ๒๔๘๙ ระบุว่ำขณะที่ทรงนั่ง ชำวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ว่ำ “เรำจะครองแผ่นดิน มิได้ทรงเป็นบุคคลจ�ำพวกที่เรียกว่ำ 'หัวใหม่' ไม่เห็นศำสนำ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10