Page 6 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 6

เป็นส�ำคัญ แต่ได้ทรงเห็นคุณค่ำของพระศำสนำ ฉะนั้น  หรือแม้กระทั่งภำพที่ทรงค้อมตัวลงรับดอกบัวเหี่ยวคล้อย ขณะที่ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
      ถ้ำเป็นบุคคลธรรมดำสำมัญก็กล่ำวได้ว่ำ 'บวชด้วยศรัทธำ' จำกมือของคุณยำยตุ้ม จันทนิตย์ อย่ำงไม่ถือพระองค์  ก็ทรงโปรดกีฬำหลำยประเภท อำทิ สเก็ตน�้ำแข็ง ยิงปืน
      เพรำะทรงผนวชด้วยพระรำชศรัทธำประกอบด้วย ซึ่งเป็นภำพที่ติดตำเรำคนไทยมำนำน ครั้งหนึ่งสมเด็จ กอล์ฟ กำรแข่งขันรถเล็ก เทนนิส แบดมินตัน เครื่องร่อน
      พระปัญญำและได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่ำงเคร่งครัด...” พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ ได้ตำมเสด็จพระรำชด�ำเนิน แต่กีฬำโปรดของพระองค์ที่ทุกคนทรำบดีคือกำรแข่งเรือ
                       เยี่ยมประชำชนแล้วทรงมีพระอำกำรเหนื่อยล้ำ จึงทูลถำม ใบ ซึ่งนอกจำกจะทรงพระปรีชำในกำรแข่งขันแล้ว
      หำกใครได้ดูเทปบันทึกภำพกำรประชุมผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชว่ำ  ยังทรงพระปรีชำในด้ำนกำรออกแบบและต่อเรือใบ
      ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรง “พอหรือยัง” ท�ำให้พระองค์กริ้วหนักและทรงตรัสตอบว่ำ ด้วยพระองค์เองอีกด้วย
      วำดแผนที่และทรงแสดงควำมห่วงใยในเหตุกำรณ์อุทกภัย “นี่เห็นไหม รำษฎรเขำเดินมำเป็นวันๆ เพื่อมำดูเรำแม้แต่นิด
      ครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔ ก็คงปลำบปลื้มในพระรำช เดียว แต่นี่เรำยืนอยู่ไม่เท่ำไหร่ละ ตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้ว” นอกจำกนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภำพโดดเด่นทำงด้ำนดนตรี
      อัจฉริยภำพเป็นอย่ำงยิ่ง น้อยคนนักที่จะรู้จักทุกซอกทุกมุม แสดงให้เห็นถึงควำมอุทิศตนและควำมเห็นอกเห็นใจ ที่มีชื่อเสียงในระดับสำกล ทรงสนใจในกำรดนตรีมำตั้งแต่
      ของประเทศไทยได้เท่ำพระองค์ จดจ�ำทุกอ�ำเภอได้โดย ของพระองค์ท่ำนได้เป็นอย่ำงดี ทรงพระเยำว์ อ่ำนและศึกษำ ทั้งฝึกปรือฝีมือกับเครื่องเล่น
      ไม่ต้องพึ่งต�ำรำ นั่นเป็นเพรำะพระองค์ทรงห่วงใย            ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหีบเสียง ทรัมเป็ต กีตำร์ และเปียโน แต่ที่
      ในควำมทุกข์ร้อนของพสกนิกรเหนือสิ่งอื่นใด ดังที่ทรง พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร พระองค์ทรงพระปรีชำยิ่งคือแซ็กโซโฟน ซึ่งทรงมีโอกำสได้
      เคยตรัสไว้กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมชว่ำ “ฉันท้อไม่ได้… มหำภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่เลื่องลือว่ำรอบด้ำน ทรงโปรด ทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลก
      เพรำะเดิมพันของเรำนั้นคือบ้ำนเมือง คือควำมสุขของคน กำรถ่ำยภำพและภำพยนตร์ ดังจะเห็นได้จำกกล้องถ่ำยภำพ หลำยท่ำน และยังทรงโปรดปรำนในกำรประพันธ์บทเพลง
      ไทยทั่วประเทศ” เรำจึงได้เห็นภำพพระองค์ทรง คู่พระหัตถ์ที่ทรงคล้องพระศอไว้ตลอดเวลำ หนึ่งใน ซึ่งเพลงพระรำชนิพนธ์หลำยบทเพลงเป็นที่คุ้นหูของ
      พระรำชด�ำเนินไปยังถิ่นทุรกันดำรตำมต่ำงจังหวัด ทรงงำน รูปภำพที่ทรงถ่ำยด้วยพระหัตถ์พระองค์เองและเรำทุกคน พวกเรำชำวไทยอย่ำงดี อำทิ พรปีใหม่ ใกล้รุ่ง แสงเทียน
      ในพระรำชอิริยำบถที่ติดดิน ดังภำพที่เรำมักเห็นพระองค์ คุ้นเคยกันดีคือภำพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ ยำมเย็น ชะตำชีวิต ยิ้มสู้ และควำมฝันอันสูงสุด รวมถึง
      ทรงประทับนั่งกับพื้นดิน ทรงก้ำวย่ำงอย่ำงรวดเร็วข้ำมดิน พระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล รัชกำลที่ ๘ ทรงเสด็จ เพลงประจ�ำสถำนศึกษำต่ำงๆ อำทิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
      โคลนอย่ำงไม่เกรงต่อควำมสกปรก เพรำะพระองค์เชื่อว่ำที่ เยี่ยมพสกนิกร ซึ่งตีพิมพ์ลงบนธนบัตรใบละยี่สิบบำท มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
      ต้องเดินเร็ว เพรำะทุกข์ยำกของประชำชนไม่เคยรอใคร  รุ่นก่อนนั่นเอง ด้ำนกำรกีฬำก็ทรงมีพระปรีชำยิ่งนัก  พระอัจฉริยภำพทำงดนตรีของพระองค์เลื่องลือจน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11