Page 8 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 8

"ร่วมน้อมใจท�าความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9"                 “สิ่งที่ยึดมั่นในพระองค์ท่ำนคือกำรท�ำควำมดี และรัก


    จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้ แน่นอนว่าในฐานะของปวงชนชาวไทย  สำมัคคี เรำอยำกเห็นคนไทยรักกันถึงได้ออกมำท�ำงำน
    ย่อมรู้สึกเศร้าเสียใจไม่ต่างกัน แต่ขณะที่ใครหลายคนก�าลังจมอยู่กับความเสียใจ ยังมี จิตอำสำ โดยกำรขี่รถมอเตอร์ไซด์รับส่งคนที่มำร่วมงำน
                                          หลังจำกนี้ก็ตั้งใจว่ำจะใช้ชีวิตตำมหลักควำมพอเพียง
    คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เก็บความเสียใจเอาไว้ แล้วลุกขึ้นมาท�าความดี และนี่คือส่วนหนึ่งของ
                                          ไม่โลภมำก ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อเรำได้ปฏิบัติตำมก็ช่วยให้
    เสียงจากบุคคลเหล่านี้ที่เรามีโอกาสได้ไปพูดคุย ณ รอบๆ บริเวณพระบรมมหาราชวัง เรำเกิดควำมสบำยใจ ก่อนหน้ำนี้เรำไม่ค่อยได้มีโอกำสท�ำ

                                          เพื่อส่วนรวมเยอะขนำดนี้ เมื่อได้มีโอกำสได้มำท�ำ
                                          ประโยชน์ครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่สุด ยิ่งท�ำให้พ่อด้วยก็
                                          ยิ่งภำคภูมิใจ ไม่ได้เคยให้อะไรกับท่ำน แต่ก็ยังดีที่วันนี้ได้
                                          ท�ำประโยชน์ให้สังคมตอบแทนท่ำนบ้ำง เท่ำนี้ก็พอแล้ว
                                          ยิ่งเมื่อท�ำแล้วได้รอยยิ้มกลับมำก็ยิ่งเป็นเรื่องดี อย่ำคิดว่ำ
                                          เหนื่อย ดูอย่ำงพระองค์ท่ำนที่เสด็จไปที่ต่ำงๆ กันดำร
                                          มำกกว่ำนี้ ท่ำนยังท�ำได้เลย ล�ำบำกกว่ำนี้ไม่รู้ตั้งเท่ำไหร่
                                          ฉะนั้นท�ำไปเถอะ และพอเรำท�ำดีแล้วคนรับเขำจะท�ำดีไหม
      “แม้ว่ำเรำอำจจะไม่ได้เกิดในยุคที่ท่ำนทรงงำนให้เห็น
                                          นั่นก็เป็นเรื่องของเขำ แต่เมื่อเรำท�ำดีแล้วเรำก็ได้กับ
     แต่เรำเกิดในยุคที่สิ่งต่ำงๆ ที่ท่ำนท�ำได้ออกดอกออกผล
                                          ตัวเรำดีแล้ว”
     มำหมดแล้ว เลยยิ่งรู้สึกว่ำ ท่ำนเป็นผู้ชำยธรรมดำที่ “ปกติก็ยึดค�ำสอนของพระองค์เรื่องควำมพอเพียง   นันทกานต์ ศิริโสภณ
     ท�ำงำนทุกวัน เพื่อให้คนอีกหลำยสิบล้ำนคนสบำย และ ไม่ว่ำจะใช้ชีวิตหรือท�ำอะไรก็จะท�ำแบบพอดี มีเท่ำไหร่
     นั่นเป็นเหตุผลที่เรำรักพระองค์ท่ำน เรำไม่ได้รักเพรำะ ก็ใช้เท่ำนั้น ไม่ท�ำอะไรที่เกินตัวเรำ เกินควำมสำมำรถ
     พ่อแม่เรำบอกให้รัก แต่เรำรักพระองค์ท่ำนจำกสิ่งที่ท่ำนท�ำ  ของเรำค่ะ ซึ่งพอได้ปฏิบัติตำมแล้วก็รู้สึกว่ำเกิดผลหลำย
     สิ่งที่เรำได้เห็น รับรู้ และสัมผัสมำ จำกนี้สิ่งที่เรำจะท�ำได้ อย่ำง ท�ำให้ชีวิตเรำดีขึ้น ครอบครัวมีควำมสุขมำกขึ้น
     คือกำรท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เรำไม่ได้หวังว่ำ  และที่มำวันนี้ก็เพรำะคิดว่ำเรำอยำกจะท�ำอะไรเพื่อพ่อบ้ำง
     จะตอบแทนอะไรท่ำนได้มำกมำย แต่ถ้ำทุกคนคิด  เลยออกจำกบ้ำนแถวพุทธมณฑลสำย 2 มำตั้งแต่เช้ำ
     แบบนี้แล้วต่ำงคนต่ำงท�ำสิ่งที่ดีๆ สังคมก็จะออกมำดี   พร้อมกับถุงด�ำใส่ขยะมำกมำย ตั้งใจว่ำจะเก็บจนถุงหมด
     วันนี้สิ่งที่เรำก�ำลังท�ำถ้ำชำวต่ำงชำติมำเห็น เขำจะต้อง ก็กลับ แต่ยังไม่มีโอกำสได้ลงนำม ตั้งใจว่ำรอให้จ�ำนวน
     รับรู้ได้ โดยที่เรำอำจจะไม่ต้องบอกเขำเลยว่ำคนไทย  คนลดลงก่อน ตอนนี้เรำก็ท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์
     รักในหลวงมำกแค่ไหน”         ไปก่อนดีกว่ำค่ะ”
     ประภัทสรา บุญทวีกุลสวัสดิ์      สุมิตรา ชินส�าราญ


                                          “วันนี้เรำมำแจกของค่ะ เพรำะรู้สึกว่ำตอนนี้เป็น
     “วันนี้เดินทำงมำตั้งแต่ตี 4 นั่งรถมำคนเดียวจำกอยุธยำ
                                          ช่วงเวลำที่คนไทยรู้สึกแย่หนูกับเพื่อนเลยอยำกจะช่วย
     พร้อมรูปใบสูติบัตรของในหลวง ตั้งใจมำเลย บอกกับ
                                          ตัวหนูเองไม่ได้โตมำในช่วงที่ท่ำนท�ำงำน แต่ก็ได้รับฟัง
     ลูกว่ำไม่ว่ำอย่ำงไรก็ต้องมำ ที่บ้ำนยำยเก็บรูปปฏิทิน
                                          ข่ำวแล้วก็ฟังค�ำบอกเล่ำจำกรุ่นพี่ ก็รู้สึกว่ำท่ำนท�ำ
     ของพระองค์ท่ำน ตั้งแต่สมัยที่พ่อยังอยู่ ตอนนั้นพ่อบอก
                                          เพื่อพวกเรำเยอะมำก แล้วหลังจำกวันที่ 13 ต.ค.
     ว่ำให้เก็บรูปท่ำนไว้ให้ดี อีกหน่อยจะมีคุณค่ำ เมื่อวำนก็
                                          ก็มีกำรเปิดเผยเรื่องรำวของท่ำนมำกขึ้น ก็ยิ่งรู้สึกว่ำ
     เพิ่งเอำออกมำนั่งเช็ดท�ำควำมสะอำด สิ่งที่ท�ำให้
                                          คนๆ นึง ท�ำเพื่อคน 60 - 70 ล้ำนคนที่ไม่ได้รู้จักได้
     ยำยชื่นชมท่ำนคือควำมกตัญญูต่อแม่ และแผ่นดินเกิด
                                          ขนำดนี้เลยเหรอ อย่ำงที่หลำยๆ คนรู้ว่ำท่ำนรวยมำก
     ของท่ำน หลำยสิบปีที่ผ่ำนมำพระองค์ท่ำนมีพระเนตร
                        “ตอนนี้ที่ได้ทรำบข่ำวพระองค์ท่ำน วันนั้นเรำอยู่ที่บ้ำน   มีเงินมำกพอที่จะไปไหนก็ได้ แต่ท่ำนเลือกที่จะไปในที่
     เพียงข้ำงเดียว แต่ท่ำนก็ยังสำมำรถดูแลลูกกว่ำ 60 ล้ำนคน
                        ก็ไม่เชื่อนะ เรำว่ำไม่มีใครเชื่อหรอก ทุกครั้งจะมีปำฏิหำริย์ ทุรกันดำร ทั้งๆ ที่ท่ำนจะไม่ท�ำก็ได้ ก็เลยรู้สึกว่ำท่ำน
     ให้อยู่ดีจนถึงทุกวันนี้ได้”
     น�้าค้าง สาระฤทธิ์          เกิดขึ้นเสมอ แต่เมื่อเป็นเรื่องจริง สุดท้ำยแล้วไม่ว่ำอย่ำงไร รักเรำมำกจริงๆ สิ่งที่ท่ำนสอนและหนูจะจดจ�ำไปใช้กับ
                        วันนี้เรำก็คงต้องเข้มแข็งขึ้นค่ะ เพรำะพระองค์ท่ำนคง  ตัวเองก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะรู้สึกว่ำ
                        ไม่อยำกให้พวกเรำหยุดอยู่กับที่ เรำก็ต้องเดินไปข้ำงหน้ำ  สำมำรถใช้ได้กับคนทุกช่วงวัยค่ะ”
                        โดยจะยึดค�ำสอนของพระองค์ท่ำน ในเรื่องของ  ญาณิศา วงศ์บางโพ
                                          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
                        กำรปรับปรุงตัวเองในทุกๆ วัน ซึ่งกำรปรับปรุงตัวเรำเอง
                        ก็จะต้องอำศัยควำมเพียรกับควำมอดทน ซึ่งท่ำนก็ท�ำให้
                        ดูเป็นตัวอย่ำงแล้ว รวมถึงจะถ่ำยทอดเรื่องรำวและค�ำสอน
                        ของพระองค์ไปยังลูกหลำน เพรำะนิยำมควำมดีของเรำก็
                        คือองค์ในหลวงเท่ำนั้น พระองค์คือผู้ที่รวบรวมไว้ซึ่ง
                        ควำมดีทั้งหมดค่ะ”
                        ชนิดา จงเจริญใจ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13