Page 9 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 9

เรื่อยๆ นับแล้วก็น่ำจะเป็นร้อยคน
                                               รวมคนที่มำช่วยดูแลเรื่องอำหำร วิ่งซื้อ
                                               ของ ช่วยล้ำงพู่กัน ล้ำงสี คือทุกองค์
                                               ประกอบส�ำคัญหมด รวมทั้งทุกก�ำลังใจ
                                               จำกประชำชนทุกคน


                                               ตัวผมเองโตมำก็เห็นภำพในหลวง
                                               ทรงงำนหนักมำโดยตลอด คือจริงๆ
                                               ท่ำนก็เป็นมนุษย์ มีควำมเหนื่อย มีก�ำลังกำย
                                               ที่ถดถอยได้เหมือนกัน แต่ด้วยก�ำลังใจ
                        ”โปรเจกต์วำดรูปนี้สำนต่อมำจำก แต่งด้วยแสงเหลืองนวลตำมต�ำแหน่ง
                                               ที่เต็มเปี่ยมไปควำมรักที่มีต่อประชำชน
                        ฝั่งทับแก้วที่วำดไปแล้ว 1 ภำพ ในวัน ต่ำงๆ เพื่อสื่อถึงพลังของประชำชน
                                               ท�ำให้ท่ำนไม่เคยหยุดพักในกำรทรงงำน
                        สวรรคตครับ ส่วนฝั่งท่ำช้ำงเรำวำด  ท�ำให้บรรยำกำศโดยรวมของภำพ
                                               เลย นั่นจึงท�ำให้ท่ำนเป็นเหมือน
                        9 ภำพ เริ่มวำดหลังพระองค์สวรรคต ไม่เศร้ำมำกเกินไป ดูแล้วคะนึงหำ
     “คุณพ่อชวนให้มำแจกขนมค่ะ พอได้มำแล้วก็รู้สึกดีที่ได้                ศูนย์รวมใจของคนไทยทุกคน รวมทั้ง
                        1 วัน โดยรุ่นน้องปี 2 เป็นผู้ริเริ่ม และ ซึ่งเป็นผลงำนที่อยำกแสดงถึงพลัง
     ช่วยเหลือคนอื่นค่ะ ก่อนหน้ำนี้หนูรู้จักในหลวงตอนที่ครู               ค�ำสอนต่ำงๆ จำกท่ำนที่ล้วนเป็น
                        มีเพื่อนๆ พี่ๆ ศิษย์เก่ำ รวมถึงอำจำรย์ เล็กๆ ในนำมคนไทยที่รักพระองค์ท่ำน
     ให้เขียนเรียงควำมว่ำพระองค์ทรงเสด็จไปที่ไหนบ้ำง พอ                 ประโยชน์ และที่ผมจ�ำได้และจะน้อมน�ำ
                        หลำยๆ ท่ำนเข้ำมำช่วยดูแล คอนเซ็ปต์
     หำข้อมูลจำกในอินเตอร์เน็ต ก็รู้สึกว่ำพระองค์เป็น                  ไปใช้นั่นก็คือ กำรท�ำงำนไม่ว่ำจะศำสตร์
                        ในกำรวำดรูปครั้งนี้คือภำพในหลวง ระหว่ำงท�ำงำนเรำต้องอำศัยควำมสำมัคคี
     กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มำก เพรำะว่ำไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์               ไหน แขนงไหน ถ้ำท�ำด้วยควำมรัก ก็จะ
                        ทรงงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้
     ไหนที่เสด็จไปในถิ่นทุรกันดำรที่ยังไม่เคยมีใครไป แต่ที่               ออกมำดี ประสบควำมส�ำเร็จทั้งนั้น
                        อัครศิลปิน โดยเลือกภำพที่ทรงงำน งำนออกมำดีที่สุด จริงๆ แล้วเรำ
     ทรงเสด็จไปก็เพื่อปฏิบัติพระรำชกรณียกิจมำกมำยให้                   ไม่ต้องท�ำเพื่อให้ใครมำชื่นชม อย่ำงที่
                        จิตรกรรมเป็นภำพตรงกลำง มีสีสัน ก�ำหนดจะให้เสร็จภำยในวันสองวัน
     ประชำชนได้อยู่ดีกินดี ท�ำให้หนูเองก็รู้สึกว่ำอยำกช่วย                ท่ำนสอนเรำในเรื่องกำรปิดทองหลัง
                        แล้วก็ค่อยๆ ลดสีไปยังภำพรอบๆ  แต่ที่ช้ำเพรำะฝนตก ก็ต้องคอยยกรูป
     เหลือผู้อื่นเท่ำที่เรำมีควำมสำมำรถค่ะ”                       พระนั่นเองครับ”
     ลภัสรดา อัตตระมงคล          จนภำพสุดท้ำยมีสีน้อยที่สุดในโทน หลบฝน คนเขียนรูปก็เขียนกันตั้งแต่ นายณภัทร แก้วมณี บัณฑิตปริญญา
     โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์       สีซีเปียเพื่อแสดงถึงควำมอำลัย พร้อม เช้ำจนเช้ำอีกวัน ผลัดเปลี่ยนกันมำ ตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
                                               “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมำกครับที่ได้เป็น
     “วันที่ได้เห็นข่ำวว่ำท่ำนทรงสวรรคต ผมรู้สึกเสียใจมำก                ส่วนหนึ่งในกำรวำดรูปนี้ เพรำะอยำกจะ
     ครับ ท�ำใจยอมรับไม่ทัน ท่ำนท�ำเพื่อคนไทยเยอะมำก                  ท�ำอะไรให้กับพระองค์ท่ำนบ้ำง ตอนที่วำด
     ค�ำสอนของท่ำนที่ผมจะยึดถือปฏิบัติตำมก็คือ                     ก็รู้สึกว่ำเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่ำวำด
     เศรษฐกิจพอเพียง เพรำะท�ำให้เรำสำมำรถอยู่ได้ด้วยตัว                 ไปด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆ รู้สึกอยำกวำด
     เอง วันนี้พอมีเพื่อนและอำจำรย์ชวนว่ำจะมำสนำมหลวง                  ให้เต็มที่ที่สุด ในหลวงในควำมทรงจ�ำ
     ทุกคนก็เต็มใจมำกันหมด ไม่ต้องพูดอะไรกันมำก เพรำะ                  ของผมคือในหลวงที่ทรงท�ำทุกอย่ำง
     เรำอยำกมำกันด้วยใจอยู่แล้วครับ”                          ทรงเหนื่อยเพื่อประชำชน ท่ำนมีควำม
     นายวรวิทย์ ผุดผ่อง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                     สำมำรถหลำยๆ ด้ำน สมกับค�ำว่ำ
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                        “ในหลวงทรงเป็นต้นแบบของศิลปิน “ผมวำดรูปที่พระองค์ทรงงำนช่ำงครับ อัครศิลปิน แม้กระทั่งงำนช่ำงแบบภำพ
                        คนหนึ่ง ซึ่งพวกผมเองในฐำนะศิลปิน พวกเรำใช้เวลำวำดทั้งวันทั้งคืน ที่ผมวำดซึ่งผมประทับใจมำก เพรำะว่ำ
                        ก็ขอท�ำหน้ำที่ถ่ำยทอดในแนวทำง  โดยไม่เหนื่อย เรำรู้สึกว่ำอยำกท�ำให้ดี ผมก็เป็นคนชอบท�ำงำนช่ำงเหมือนกัน
                        ที่ผมถนัดให้คนรุ่นหลังรู้ว่ำจริงๆ ท่ำน เพรำะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ท่ำนได้ดีที่สุดครับ ท่ำนท�ำให้เรำอยำกยึดถือเป็นแบบอย่ำง
                        ยังเชี่ยวชำญด้ำนศิลปะแขนงต่ำงๆ  ตัวผมได้รับรู้เรื่องพระองค์จำกบทเรียน ทั้งในด้ำนควำมขยัน เช่น เป็นนักศึกษำ
                        แต่ละภำพที่วำดขึ้นก็เกี่ยวกับเชิง จำกบทควำมต่ำงๆ แต่ที่ได้มำรู้จริงๆ ก็ ก็ให้ขยันศึกษำเล่ำเรียน ถ้ำอยู่ในวัย
                        ศำสตร์ศิลป์หมดเลย จึงออกมำเป็น หลังจำกพระองค์สวรรคต ได้เห็นว่ำ ท�ำงำนก็ขยันท�ำงำนครับ”
                                               นายเจนณรงค์ แคะมะดัน
                        ภำพที่ทุกคนเห็น ทุกภำพที่เห็นก็เป็น พระองค์ทรงงำนหนักและทรงมีพระ
                                               นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
                        ผลงำนของนักศึกษำทุกชั้นปีจำกคณะ ปรีชำสำมำรถ ทรงท�ำเพื่อประชำชนผม
                                               ศิลปากร
                        จิตรกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร รวม เองก็จะยึดค�ำสอนของท่ำนที่ว่ำ ถ้ำเรำ
                        ถึงพี่บัณฑิต รุ่นพี่ศิษย์เก่ำปีต่ำงๆ และ มีหน้ำที่ที่จะต้องท�ำอะไร เรำก็ต้องท�ำให้
                        รุ่นน้องปี 1 ร่วมกันเขียนด้วย”  ดีที่สุด ไม่ปล่อยปละละเลยหน้ำที่ไปใช้
                        วิทวัส สกีแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยครับ
                        มหาวิทยาลัยศิลปากร   ”ชาญชัย เหล่าวัฒนเรืองชัย
                                   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
                                   ศิลปากร
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14