Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << สวธ.ประกาศรายชื่อ “วรรณกรรมแห่งชาติ” 38 เรื่อง ส่งเสริมคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า

สวธ.ประกาศรายชื่อ “วรรณกรรมแห่งชาติ” 38 เรื่อง ส่งเสริมคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า

11

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของวรรณคดีสโมสร ที่ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องหนังสือที่แต่งดีให้เป็นมรดกของชาติ เพื่อเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ ดังกล่าว สวธ. โดย กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงได้ประกาศยกย่องหนังสือดีของชาติ จากการพิจารณาผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๕๕ จำนวน ๓๘  ท่าน เพื่อยกย่องวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกของชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่า ทั้งเนื้อหา ภาษา และแนวคิด ให้วรรณกรรมเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ที่ผูกรัดคนในชาติ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชาติดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

5

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) 

นอกจากการจัดงานประกาศวรรณกรรมแห่งชาติ  ในครั้งนี้แล้ว สวธ. ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้รู้จักวรรณกรรมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น เช่น จัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  จัดพิมพ์บทบรรณิทัศน์ที่เรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอ่านวรรณกรรมแห่งชาติ ทั้ง ๓๘ เรื่อง ให้แพร่หลาย ซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมงานวรรณกรรมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป อธิบดีสวธ. กล่าว

 8ในการนี้ คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบโล่ “วรรณกรรมแห่งชาติ” ให้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ทายาทและผู้แทนศิลปินฯ ซึ่งวรรณกรรมทั้ง ๓๘ เรื่อง

cats_1

ได้แก่ ๑.สี่แผ่นดิน ของพลตรีหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ๒.หญิงคนชั่ว ของกัณหา เคียงศิริ ๓.อ้ายเปียด้วน ของอบ ไชยวสุ ๔.หัวใจทอง ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ๕.น้ำเล่นไฟ ของสุกัญญา ชลศึกษ์ ๖.กวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ๗.ปีศาจ ของศักดิ์ชัย  บำรุงพงศ์ ๘.เหมืองแร่ ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ๙.ลูกทาส ของสุวัฒน์   วรดิลก ๑๐.ฟ้าบ่กั้น คำสิงห์  ศรีนอก ๑๑.ขอบฟ้าขลิบทอง ของประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ๑๒.เพียงความเคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ๑๓.จงเป็นอาทิตย์ เมื่ออุทัย ของทวีป วรดิลก ๑๔.เสเพลบอยชาวไร่ ของรงค์ วงษ์สวรรค์ ๑๕.บุญบรรพ์ ของหม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ ๑๖.ศิวา-ราตรี ของฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ๑๗.สารวัตรเถื่อน ของพลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร ๑๘.จดหมายจากเมืองไทย ของสุภา สิริสิงห ๑๙.ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของอัศศิริ ธรรมโชติ ๒๐.ลูกอีสานคำพูน บุญทวี ๒๑.ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ของกรุณา กุศลาสัย ๒๒.รัตนโกสินทร์ ของคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์  ๒๓.เวลา ของชาติ กอบจิตติ ๒๔.สุดสงวน ของประยอม ซองทอง ๒๕.ทะเล ป่าภู และเพิงพัก ของสถาพร ศรีสัจจัง ๒๖.ค่าวร่ำ ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ของศ.เกียรติคุณ มณี พะยอมยงค์ ๒๗.ปรัชญาชีวิต ของศ.เกียรติคุณ ระวี ภาวิไล ๒๘.อันเนื่องกับทางไท ของโกวิท ชอเนกชัย ๒๙.ณ กาลเวลา ของอดุล จันทรศักดิ์ ๓๐.มหาวิทยาลัยชีวิต เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ๓๑.เกิดในเรือ ของสมบัติ พลายน้อย ๓๒.รวมเรื่องสั้น “ข้างถนน” ของสุรชัย จันทิมาธร ๓๓.เวลาในขวดแก้ว ของประภัสสร เสวิกุล ๓๔.ความเงียบ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ๓๕.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ของนงไฉน ปริญญาธวัช ๓๖.คำทอง ของคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ๓๗.คู่กรรม ของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ๓๘.ผีเสื้อและดอกไม้ ของมกุฏ มกุฏอรฤดี 

3_1

ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เจ้าของวรรณกรรมแห่งชาติ เรื่องเวลาในขวดแก้ว แสดงความในใจว่า วรรณกรรมแห่งชาติแสดงถึงอัตลักษณ์ และจิตสำนึกของชาติ เล่าถึงความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นการเล่าเรื่องของตนเองที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนต่อเหตุการณ์ต่างๆ วรรณกรรมแห่งชาติทั้ง ๓๘ เรื่องนี้ เป็นการลำดับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ผ่านเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในงานวรรณกรรม เป็นเสมือนเครื่องหลอมรวมจิตใจ ความคิด ค่านิยม ของคนในชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ

1_5

หลังการมอบโล่เพื่อเชิดชูวรรณกรรมแห่งชาติ มีการสร้างสีสันด้วยการแสดงบทเพลงที่ปรากฏใน “วรรณกรรมแห่งชาติ” ได้แก่ เพลง “สี่แผ่นดิน” จากวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน ผลงานการประพันธ์ของ พลตรีหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช โดย ศิลปิน AF๑๐ นางสาวอนงค์ลักษณ์  สุขทั้งวงค์ (ปริม) เพลง “เวลาในขวดแก้ว” จากวรรณกรรมเรื่อง เวลาในขวดแก้ว ของ นายประภัสสร เสวิกุล ขับร้องโดย นายสุชาติ  ชวางกูร และ เพลง “คู่กรรม” จากวรรณกรรมเรื่อง คู่กรรม ของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ขับร้องโดย ศิลปิน AF ๑๐ นายกิตติกรณ์  ศิลปะดนตรี (เบนซ์) / นางสาวอนงค์ลักษณ์  สุขทั้งวงค์ (ปริม) โดยในงานมีนักอ่าน ญาติมิตรของศิลปินแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน 

เนื้อข่าว : กระทรวงวัฒนธรรม

CR. รูปปกหนังสือ www.korbooks.com www.suusedbook.com pantip.com nongshogun.lnwshop.com 

www.ookbee.com www.happyreading.in.th sereebook.mymarket.in.th

www.pandabookz.com www.nanmeebooks.com www.siamdara.com

 

Posted on Thursday, December 25, 2014 เข้าอ่าน 413 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน