Skip to main content
Home << ข่าวสารและกิจกรรม << นิทรรศการ ASEAN Journey เจออะไรในอาเซียน

นิทรรศการ ASEAN Journey เจออะไรในอาเซียน

5_2

นิทรรศการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยนำลักษณะโดดเดนของแตละชาติอาเซียน ภายใตเนื้อหา “เจออะไรในอาเซียน” ที่นำเสนอทั้งด้าน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ธรรมชาติ สถานที่สําคัญ ตลอดจนโอกาสและความเปนไปไดหลังเปดประชาคมอาเซียน

๑. ประเทศบรูไน จำลองหมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญที่สุดในโลก “กัมปงไอเยอร์” เพื่อค้นหาความเป็นบรูไน ประเทศแห่งความมั่งคั่งด้านทรัพยากรเชื้อเพลิง   

๒. ประเทศกัมพูชา จำลองบรรยาการการขุดค้นพบ ประวัติศาสตร์และแก่นแท้ของความเป็นกัมพูชา ประเทศที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ “ปราสาทนครวัด” ที่ถือเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

1_4

๓. ประเทศอินโดนีเซีย จำลองอินโดนีเซียตอนกลางคืน ที่ต้องถือไฟฉายเพื่อไปสองดูให้รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจ รวมทั้งรับรู้ถึงบรรยากาศการชมการแสดงเชิดหุ่นเชิดฉายเงา “วายังกุลิต” ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย

๔. ประเทศลาว จำลองบรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขงพร้อมกล้องส่องทางไกล เพื่อสำรวจวิถีชีวิ และความเป็นอยู่ของประชาชนลาวริ่มฝั่งแม่น้ำโขง

๕. ประเทศมาเลเซีย จำลองตึกแฝด “เปโตรนาส” ปีนขึ้นตึกเพื่อมองมาเลเซียในมุมสูง และค้นหาเรื่องราวความหลากหลาย ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมผ่านความทันสมัยของมาเลเซีย

2_5

๖. ประเทศเมียนมาร์ จำลองบรรยากาศ ท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแห่งใหม่ ของการส่งออกและนำเข้าสินค้าสำคัญของพม่า เป็นเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สู่ประชากรโลก 

๗. ประเทศฟิลิปปินส์ จำลองบรรยากาศเวทีมวย และโมเดลจำลอง “แมนนี่ ปาเกียว” ยอดนักชกที่ชาวฟิลิปปินส์ภาคภูมิใจ

๘. ประเทศสิงคโปร์ จำลองบรรยากาศของตึกสูงย่านการค้า ค้นหาความหลายหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม ของประเทศสิงคโปร์ประที่มีพื้นที่เล็กแต่ร่ำรวย ผ่านกล่องบรรจุสินค้าที่ตั้งคล้ายตึกสูงให้ทุกคนได้ช่วยกันค้นหา

3_7

๙. ประเทศไทย  จำลองบรรยากาศเมืองแห่งความหลากหลายด้านความทันสมัยทางวัฒนธรรม และการช้อปปิ้ง ที่คุณจะได้พบเจอทั้งสินค้าราคาถูกและอาหารแสนอรอยในบรรยากาศของสยามเมืองยิ้ม เมืองแห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยวในสายตาชาวต่างชาติ ประเทศที่ไม่เคยหลับไหลแม้ยามค่ำคืน

๑๐. ประเทศเวียดนาม จำลองการเดินทางผ่าน ฮาลองเบย์ อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเวียดนาม ประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมงดงาม ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หากต้องการทำความรู้จักประเทศเวียดนามคุณต้องยืนบนภาพจำลองและอ่านข้อความบนพื้นน้ำสะท้อนผ่านกระจก เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

3_8

• แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์  ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการสื่อสารไปรษณีย์และตราไปรษณียากร ของไทย   อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ทั้งเรื่องราว วิวัฒนาการด้านการสื่อสารและตราไปรษณียากรของไทย  โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ได้มีการรวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวของตราไปรษณียากรและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องไว้หลากหลาย  อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย  ดวงแรกของโลก  ตราไปรษณียากรชุดที่ล้ำค่าของไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษในรูปแบบต่างๆ  ที่มีทั้งความสวยงาม โดดเด่นและมีคุณค่ามากมาย  ตลอดจนตราไปรษณียากรของประเทศต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์  สุดยอดผลงานที่ชนะการประกวดตราไปรษณียากรในระดับโลกของนักสะสมแสตมป์ไทย  ต้นแบบตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์  ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรใช้แล้วนับพันดวง   รวมถึงตู้ไปรษณีย์ เละเครื่องเมือเครื่องใช้ที่เคยใช้งานในอดีต ที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของแต่ละยุคสมัยได้อย่างชัดเจน

2

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรของไทย  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2490  ในชื่อ “พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์และโทรคมนาคม”  และได้มีการ พัฒนา ปรับปรุงและโยกย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง  จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน  กรุงเทพฯ ในชื่อ  พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน  และมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547   นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรที่เป็นตัวแทนอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่   พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขอนแก่น  พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรชลบุรี  พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรนครสวรรค์  และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต เป็นต้น

สำหรับพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน  นับเป็นส่วนงานที่มีบทบาทสำคัญ นอกจากจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมเรื่องราวตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกิจการไปรษณีย์ไทยแล้ว  ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ผ่านดวงแสตมป์  อันก่อให้เกิดประโยชน์

 4_5 

อย่างแท้จริงต่อเยาวชนและสังคมไทย  เป็นจุดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้ชมเกิดความรักและหลงใหลในเสน่ห์ของแสตมป์ จนเกิดเป็นงานอดิเรกที่ทรงคุณค่าที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ  รวมทั้งการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป  

นอกเหนือจากเรื่องราวของแสตมป์แล้ว  ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนทุก ๆ 3 เดือน ในเรื่องราวอันหลากหลายอย่างมีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนกิจกรรมกระตุกต่อมเรียนรู้หลายรูปแบบ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย   จึงเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของเยาวชนและบุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะเป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์อีกแห่งหนึ่งสำหรับทุกครอบครัว 

6

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน หลังที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  ตรงกับสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย 

เปิดให้บริการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หยุด : วันจันทร์ - อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : โทร.0-2271-2439 (สามเสนใน)    หรือ  0-2831-3722 (หลักสี่)

รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 

รถโดยสารสาธารณะที่ผ่าน : เช่น  สาย  8,  52,  29,  ปอ.8  ปอ. 29   ปอ. 34  ปอ.39   ปอ.510

Posted on Tuesday, March 24, 2015 เข้าอ่าน 796 ครั้ง


จำนวนหนังสือทั้งหมด 7,583 เล่ม
วงการบันเทิง กอสซิป หนังสือแจกฟรี FAQ User Guide ขอเชิญร่วมงาน Art in the Garden นิทรรศการแสดงงานศิลปะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ หนังสือแนะนำทั้งหมด คลิ๊ก 18+ Magazine 7 ห้องสมุดที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่คุณต้องไปให้ได้!!! ติดต่อเรา @Kitchen My Cool Kitchen โลกส่วนครัวริมรั้วหลังบ้าน ข่าวสารทั้งหมด คลิ๊ก + ปิดตา เปิดใจ…ร่วมประสบการณ์ การ “ให้” แบบ Dine in the Dark นิตยสารมาใหม่ กฎหมาย การเมือง หนังสือมาใหม่ MAROON 5 ทำเซอร์ไพรส์คู่รัก ในงานแต่ง เพลง SUGAR อัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า “V” ท่องเที่ยว กีฬา อ่านฟรี นิตยสารแนะนำ นิตยสารทั้งหมด หนังสือทั้งหมด นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ แค่ ๑๓ กรณีตัวอย่าง เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว บนเส้นทางการค้าประเวณี บ้าน การแต่งบ้าน การจัดสวน