ประชาธิปไตยในอเมริกา 1

Alexis de Tocqueville

ในภาคแรกของหนังสือนี้ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ประชาธิปไตยในอเมริกาซึ่งถูกปล่อยปละไปตามบุญตามกรรม จะให้แนวทางต่อกฎหมายอย่างแน่นอน เช่นที่เคยให้ต่อรัฐบาล และให้อำนาจต่อกฎหมายโดยทั่วไป อันเป็นอำนาจที่การปฏิวัติเคยมีเหนือกิจการต่างๆ, ผลดีผลเสียจากการปฏิวัติ, สาเหตุที่ทำให้การปฏิวัติควบคุมสังคมไว้ได้ ส่วนในภาคสอง ผู้เขียนบรรยายให้เห็นว่า ในอเมริกาความเสมอภาคทางฐานะมีอิทธิพลเพียงใด และการกครองแบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อสังคม ความเคยชิน ความคิดอ่าน และความเป็นอยู่อย่างไร

ผู้แต่ง : Alexis de Tocqueville
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 527 หน้า
ขนาด : 68.05
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง