สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน

สุรินทร์ พิศสุวรรณ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

บทศึกษาสองเรื่องนี้คือ “เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “อิสลามกับความรุนแรง : การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ ประเทศไทย พ.ศ. 2519-2524” เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-570-524-1
จำนวนหน้า : 207 หน้า
ขนาด : 21.8
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง