การเกษตรญี่ปุ่น

Tsutomu Ohuchi
หนังสือที่เขียนขึ้นโดยมุ่งหวังจะวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรญี่ปุ่น แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ ทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ หัวข้อค้นคว้ากับมรรควิธี, พัฒนาการของทุนนิยมกับการเกษตร ส่วนภาคหลัง คือ การวิเคราะห์การเกษตรญี่ปุ่น ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ สภาพแวดล้อมของการเกษตรญี่ปุ่น, กิจการเกษตรกับเศรษฐกิจชาวนา, การก่อตัวของราคาผลผลิตการเกษตร, กรรมสิทธิ์ที่ดินกับค่าเช่าที่ดิน, การเงินทางการเกษตรกับการลงทุนจากงบการคลัง, ความปั่นป่วนทางการเกษตรกับการแตกตัวทางชนชั้นของชาวนา
ผู้แต่ง : Tsutomu Ohuchi
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 726 หน้า
ขนาด : 138.52
หมวดหมู่ : การศึกษา