ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ

ชยสาโร ภิกขุ

                   ธรรมเทศนาเรื่อง “ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ”เคยพิมพ์เผยแพร่แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ การพิมพ์ครั้งนี้ได้ออกแบบปกและจัดรูปเล่มใหม่ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ขออนุโมทนาญาติโยม และลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโรทุกท่านที่มีบุญเจตนาในการบำเพ็ญธรรมทานขอกุศลจริยาที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญ จงสัมฤทธิ์ผลแด่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 38 หน้า
ขนาด : 3.99